§ 1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym (zwany dalej Sklepem) jest:

 

KALAMATI Wioletta Jawor
ul. Węgierska 6, 33-300 Nowy Sącz

 

zwana dalej Firmą.

1.2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

1.3. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Klientem.

1.4. Klient, zamawiając towary przy pomocy strony internetowej, przystępuje do zawarcia umowy sprzedaży (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) między Firmą KALAMATI Wioletta Jawor a Klientem.

 

 

§ 2.   OFERTA

2.1. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.

2.2. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotówkach i zawierają podatek VAT.

2.3. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym  wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym

2.4. Sklep Internetowy dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

2.5. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, zamykania kolekcji oraz wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, oraz do wprowadzania w nich zmian.

 

 

§ 3.   REJESTRACJA

3.1. Składanie zamówień (dokonywanie zakupów) możliwe jest zarówno jednorazowo, jak i dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.

3.2. Rejestracja Kupującego polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym na stronie internetowej Sklepu, danych niezbędnych do realizacji zamówień.

3.3. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, Kupującemu przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu.

3.4. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w poufności.

 

 

§ 4.   ZAMÓWIENIA

4.1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.

4.2. Zamówienie może zostać złożone przez stronę

4.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz instrukcją odnośnie płatności. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia zamówienia.

4.4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, należy skontaktować się ze sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod

4.5. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu dostawy.

4.6. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Błędnie wprowadzone lub niepełne dane teleadresowe mogą być przyczyną opóźnienia w realizacji zamówienia.

4.7. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu dostawy.

 

 

§ 5.   PŁATNOŚĆ

5.1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:

a)        przelew: należność za towar oraz przesyłkę zostanie przelana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

b)        gotówka osobiście w siedzibie firmy. 

5.2. Sklep nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem.

 

 

§ 6.   REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

6.1. W przypadku braku płatności w ciągu 7 dni, zamówienie zostanie anulowane.

6.2. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sklepu lub otrzymaniu potwierdzenia przelewu na e-mail.

6.3.  W chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są wysłane, Klient otrzymuje ostatnią wiadomość informującą o statusie zamówienia: wysłane lub odebrane osobiście.

6.4. Zamówienia są doręczane w zależności od wybranego sposobu wysyłki:

a)        Wysyłka na terenie Polski - 15 zł kurier DHL

b)        Koszt wysyłki zagranicznej uzalezniony jest od wagi i kraju do którego przesyłka ma byc dostarczona

6.5. Sklep zastrzega sobie prawo do:

a)        anulowania zamówień jeżeli formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony;

b)        odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

6.6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

6.7. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT wymagane jest zaznaczenie stosownej opcji przy zamówieniu oraz podanie danych firmy wraz z NIP. Paragony oraz faktury wystawiane są w chwili, gdy płatność zostanie zaakceptowana i wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

6.8. Zmiany w wysyłce, rezygnacja z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod

6.9. Klient może wycofać złożone zamówienie jedynie e-mailem pod Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

 

§ 7.   ODMOWA PRZYJĘCIA PACZKI

W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami odesłania oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 25% wartości dokonanych zakupów.

 

 

§ 8.   ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARU

8.1. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia w posiadanie przedmiotu umowy.

8.2. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Koszt wysyłki zwracanego towaru (jeśli nie jest to towar reklamowany) ponosi Klient.  Sklep zwróci należność za zwracany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty doręczenia.

8.3. Klient może dokonać wymiany zakupionego towaru, w ciągu 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zamówienia. Koszty wysyłki wymienianego towaru w obie strony ponosi Klient. 

8.4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a)        świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

b)        świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

8.5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia, umowa jest uważana za niezawartą, a obie strony umowy zwracają sobie wzajemnie to, co sobie świadczyły.

 

 

§ 9.   WARUNKI REKLAMACJI 

(ZGŁOSZENIE NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ)

9.1. GWARANCJA PRODUCENTA. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 (jednego) roku od daty zakupu o ile w ciągu 14 dni od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Sklep Internetowy w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności.

9.2. Sklep Internetowy w ciągu 7 (siedem) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania; warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji;

9.3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji;

9.4. W przypadku odesłania reklamacji na adres KALAMATI Wioletta Jawor, ul. Węgierska 6, 33-300 Nowy Sącz za pośrednictwem Poczty Polskiej, Sklep Internetowy zwróci Klientowi należność za przesyłkę. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Klienta.
 

 

§ 10.  DANE OSOBOWE

10.1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związane z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym

10.2. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy . Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

10.3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

10.4. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

 

§ 11.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

11.2. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

11.3. Ceny podane w Sklepie Internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej. 

11.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

11.5. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

11.6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 10 kwietnia 2014 r.